top of page

תצהיר נוטריוני

תצהיר הוא מסמך בכתב אשר תוכנו מהווה חלופה לעדות הנמסרת בבית משפט. תצהיר נחתם על ידי שניים, האדם המצהיר ועל ידי אדם המוסמך לאמת את תוכנו של התצהיר.

תצהיר נוטריוני הוא תצהיר המאושר על ידי נוטריון. בחתימתו למעשה מאשר הנוטריון כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו וכי ווידא שהמצהיר יודע את שפת ההצהרה וקרא את ההצהרה בנוכחות הנוטריון ולאחר שהמצהיר הוזהר כדין.

댓글


bottom of page