top of page

שירותי הנוטריון שלנו

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, על פי החוק.

חתימת הנוטריון נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בפני בתי המשפט או בפני רשויות אחרות, הן בישראל והן מחוץ לה.

מאמרים בנושא:

מיהו נוטריון

כאשר זקוקים לאישור וחתימה על אחד מהעניינים הבאים:

 • לאמת חתימה על מסמך.
 • לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך.
 • לאשר נכונות העתק של מסמך.
 • לאשר נכונות תרגום של מסמך.
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת.
 • לאשר שאדם פלוני חי.
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי.
 • לערוך העדה של מסמך סחיר.
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.
 • כל האישורים הנוטריונים לקהילת הטלפד  www.telfed.org.il

מאמרים בנושא:

מתי פונים לנוטריון ?

תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני הוא בעל חשיבות רבה שכן עצם קיומו מאפשר לנו להתנהל בשפות זרות בתחום המשפטי.

תרגום נוטריוני (נקרא גם אישור נוטריוני) הוא תרגום אשר נערך על ידי נוטריון.

תרגום נוטריוני נדרש לא מעט מול רשויות ממשלתיות וגורמים מוסדיים.

ישנם מסמכים הדורשים תרגום משפטי על ידי גורם מוסמך (נוטריון) על מנת לאשר את אמיתות תוכן המסמך.

מאמרים בנושא:

תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני

מתי יש צורך בתרגום נוטריוני?

ענייני מעמד אישי:

תרגום תעודת זהות

תרגום תעודת לידה

תרגום תעודת יושר

תרגום תעודת נישואין.

 

ענייני מעמד מקצועי:

אימות תארים אקדמיים

אימות תעודות מקצועיות של בעלי מקצועות שונים כמו עורכי דין, רופאים, מהנדסים ועוד.

התרגום הנוטריוני הוא בעל ערך להמשך העיסוק במקצוע בארץ אחרת.

עניינים נוספים כמו מכרזים בינלאומיים והגירה.

דוגמאות:

אכיפת פסק דין בחו"ל: כאשר ניתן פסק דין לטובתכם בארץ ואתם רוצים ליישם אותו בחו"ל,  יש לפנות לנוטריון אשר בקיא בשפה אליה צריך לתרגם את פסק הדין על מנת שיהיה קביל בחו"ל.

לימודים בחו"ל: יש צורך בתרגום נוטריוני של תעודות וגיליון ציונים.

רישום במשרד הפנים: למשל כאשר אזרחי ישראלי נישא לתושב חוץ. יש לתרגם את מסמכי התושב הזר ואת תעודת הנישואין עבור משרד הפנים.

מאמרים בנושא:

מתי צריך תרגום?

אישור מבית המשפט על כך שהנוטריון הוא מתרגם מוסמך.

במקרים מסוימים כאשר מגישים מסמכים שתורגמו בארץ עבור מדינה בחו"ל החברה באמנת האג הבינלאומית, יש לצרף לתרגום הנוטריוני אישור מבית המשפט המעיד על כך שהנוטריון המתרגם מוסמך לשמש כנוטריון בישראל וכן יש לצרף חותמת אפוסטיל.

אם המדינה בחו"ל אינה חברה באמנת האג, יש להחתים את המסמך במשרד החוץ.

מאמרים בנושא:

אפוסטיל

bottom of page