top of page

מה ההבדל בין תרגום נוטריון לאישור נוטריון על הצהרת המתרגם?


חתימה

​תרגום נוטריון נעשה בידי הנוטריון עצמו או שהנוטריון וידא שהוא מדויק ונתן את אישורו לכך.

אישור נוטריון להצהרת מתרגם הוא אישור שהמתרגם הצהיר בפני הנוטריון על דיוקו, ועל כן במקרה זה אין לנוטריון אחריות על התרגום עצמו.

בקיאות בשפת התרגום

חשוב מאוד שהתרגום הנוטריוני ייעשה על ידי נוטריון שבקיא בשפות התרגום ושזוהי שפת האם שלו. בתרגום נוטריוני כל מילה היא בעלת משמעות מחייבת ומשפטית ולכן חשוב לשים לב לדקויות ולדיוק.

מונחים מקצועיים

המתרגם הנוטריוני חייב להיות בקיא במונחים המקצועיים בשתי השפות, זאת שממנה הוא מתרגם וזאת שאליה הוא מתרגם. התרגום חייב להיות נאמן למקור.

האם אדם יכול לתרגם בעצמו?

כל אדם שיודע היטב את השפה יכול לתרגם, אבל רק נוטריון שיודע את השפה מוסמך לאשר את התרגום הנוטריוני.

בנוטריון רעננה השרות נתן באנגלית עברית צרפתית גרמנית רוסית ועוד.

ליצרת קשר 99-7443260

bottom of page