top of page

אישור זכויות חתימה


אודות אישור זכויות חתימה על ידי עורך דין

ישנם מסמכים שונים הקשורים למשפט האזרחי והמסחרי, אשר אנשים שונים יכולים לחתום עליהם. במקרים רבים, ישנם חשיבות ואף הכרח לכך שעורך דין או נוטריון יאמתו את העובדה, שמי שחותם על המסמך אכן מאושר לכך. כלומר, יאשרו את זהותו והסמכתו, ודבר זה נקרא אישור זכויות חתימה.

ככלל, כאשר מדובר במסמכים אזרחיים שאת החתימה עליהם יש לאשר, עורך הדין או הנוטריון מוודאים את זהות האדם (על ידי בחינת תעודת הזהות שלו), את העובדה שהוא מבין את תוכן ומשמעות המסמך, ואת העובדה שהוא חותם עליו מרצונו. יחד עם זאת, ישנם מצבים מסוימים שבהם מבקש אדם לחתום בשם פלוני, ועל עורך הדין או הנוטריון לאמת את זהותו והיותו מוסמך. יש לציין כי אימות זה כרוך בעלות של 66 שקלים (במידה ומדובר בנוטריון) נכון לשנת 2020.

אישור מורשי חתימה בעולם המסחרי

אישור מורשה חתימה הוא הליך נפוץ עוד יותר בעולם המסחרי. כאן פועלות חברות בע"מ המהוות למעשה ישות משפטית בפני עצמה. בדרך זו, במידה שהחברה נקלעת להפסדים או לקשיים, לא ניתן לתבוע את החובות מבעלי המניות שלה מאחר שקיים חיץ משפטי המונע זאת. יחד עם זאת, בתור ישנות משפטית עצמאית החברה מבצעת פעולות רבות, החל בהתקשרויות עם ספקים ועד לנטילת הלוואות, ופעולות אלו כרוכות בחתימה על מסמכים.

מטבע הדברים, על מנת שמסמכים אלו יהיו תקפים וקבילים יש לחתום עליו, ומי שחותם הינו מי שנקבע לגבי שהוא מורשה חתימה מטעם החברה. המורשה יכול להיות למשל המנהל הכללי של החברה, מנהל אגף או מחלקה מסוימת וכן הלאה, וזאת בהתאם להרשאות החתימה כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון שלה, וכפי שאומר התקנון. למעשה, ישנן רמות שונות של הרשאות ופירוטים לגבי מסמך שיכול בעל תפקיד זה או אחר לחתום עליו. לדוגמא, ייתכן שמנהל הרכש יכול לחתום על מסמכים הכורכים התחייבויות בסכומים של עד מאה אלף או חמש מאות אלף ₪, וזאת אך ורק במסמכים הקשורים להתקשרות עם ספקים.

מתי נדרשים שירותי עורך דין?

ישנם מסמכים רבים בשוטף שלגביהם ניתן להסתפק בחתימת הגורמים המורשים לכך, כל עוד המסמך תקין ועומד בכללים המקובלים. יחד עם זאת, ישנם מסמכים שמסיבות שונות של מורכבות, סכומים ונושאים, או מסיבות של הצד השני המעורב בעסקה, מצריכים אישור חתימה מעורך דין או נוטריון. כלומר, אישור חתימה המראה כי האדם שחתם על המסמך אכן בעל הסמכה לכך בהתאם לתקנון ו/או להחלטת הדירקטוריון. מדובר בהליך מהיר שאינו כרוך העלויות גבוהות, בו עורך הדין מעניק את האישור לאחר אימות זהותו של האדם, תפקידו בחברה ובחינת הרשאתו לחתימה ברשומות.

לפרטים נוספים על אישור זכויות חתימה ולקבלת השירות פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260.

Comments


bottom of page