top of page

הגשת מסמכים ייפוי כח מתמשך

על הגשת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בעל השלכות משמעותיות ביותר. המסמך מכסה היבטים רבים הנוגעים לטיפול בענייניו העתידיים של אדם, במקרה שמסיבה זו או אחרת לא יוכל לטפל בהם בעצמו. על כן, העריכה והאישור של המסמך אינם תהליך פשוט ושולי, ואילו הגשת ייפוי כח מתמשך צריכה להיעשות באופן מקצועי, חוקי ונכון.

שלב ראשון באישור ייפוי כוח מתמשך

לפני הגשת ייפוי כוח מתמשך יש לבצע עריכה שלו בעזרת עו"ד המחזיק בהכשרה מיוחדת למסמכים אלו ובהסמכה מטעם משרד המשפטים, ליתר דיוק מהאפוטרופוס הכללי. למעשה, רק עו"ד המצוי ברשומות האפוטרופוס הכללי יכול לערוך ולחתום על המסמך. עריכת המסמך בפני עצמה היא סוגיה מורכבת שכן יש צורך להבין ולטפל בהיבטים רבים, הנוגעים למצבו, לצרכיו ולרצונות הספציפיים של האדם, אולם במאמר זה לא נתייחס אל המורכבויות עצמן. רק נציין שהעורך הדין דואג לכך שהאדם שעבורו הוכן הייפוי מבין את משמעויותיו והשלכותיו באופן ברור, ואת הסעיפים השונים בו. כמו כן, יש צורך להצהיר בפני עוה"ד כי האדם חותם על המסמך מרצונו הטוב והחופשי, ושלא מופעלים עליו לחצים בלתי הוגנים לעשות זאת.

הגשת ייפוי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי

אחרי ששלב העריכה והחתימה הסתיים, על מנת לתת תוקף חוקי יש לבצע הגשת מסמכים לייפוי כח מתמשך אל האפוטרופוס הכללי. ניתן לעשות זאת באופן עצמאי במשרד האפוטרופוס הרלוונטי למגורי האדם, עם הצגה של תעודה מזהה. כמו כן, עוה"ד המלווה יכול לבצע עבור ייפוי כח מתמשך הגשת מסמכים דרת אתר משקד המשפטים, ובנוסף יהיה עליו לשלוח בדואר רשום העתק מקורי של המסמך. בשלב זה משרד האפוטרופוס הכללי יבצע מספר בדיקות משלו הנוגעות לחסרים, טעויות, מצבו של הממנה, ההוגנות של ייפוי הכוח וכדומה. במידה שהכל תקין יודיע האפוטרופוס לאדם ולעורך דינו על אישור ההפקדה.

השלבים הבאים

גם עם הגשת ייפוי כח מתמשך ואישור הפקדתו הוא אינו נכנס לתוקף. ישנם מספר תנאים שצריכים להתקיים המשתנים ממקרה למקרה. לדוגמא, בהתאם לכתוב בייפוי הכוח הוא עשוי להיכנס לתוקף אם הממנה כבר אינו מבין את הסיבות שבגללן הוא נערך ונחתם. הוא יכול גם להיכנס לתוקף אם מתקיים איזה תנאי מיוחד שפורט במסמך. ובכל מקרה, ההחלטה אינה נתונה למיופה הכוח לבדו והוא מצריכה השתתפות של עוד בני משפחה קרובים, ולעיתים גם חוות דעת של רופא לאישור התקיימות הנסיבות המצדיקות את כניסת הייפוי לתוקף.

לפרטים נוספים על הגשת ייפוי כוח מתמשך, לשירותי נוטריון ולעריכת ההסכם עם עורך דין מנוסה, פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260.

אין האמור מהווה תחליף ליעוץ משפטי .

Comments


bottom of page