top of page

הסכם ממון לאחר נישואין


הסכם ממון לאחר נישואין ואישורו

הסכם ממון הינו מסמך בעל רגישות גבוהה וחשיבות גדולה, אשר מטרתו היא לאפשר לבני הזוג לנהל את יחסיהם על מי מנוחות, לפחות בכל הקשור לעתידם הכלכלי. את ההסכם ניתן לערוך עוד לפני הנישואין, ואולם במקרים לא מעטים מחליטים לחתום עליו לאחר מכן. חשוב לדעת כי אישור הסכם ממון לאחר נישואין מחייב הגשת בקשה ואישור של בית המשפט לענייני משפחה, או של בית דין דתי רלוונטי לדתם של בני הזוג.

מדוע צריך לאשר את ההסכם בערכה משפטית/דתית

חלק גדול מההסכמים הנחתמים בתחום העסקי והציבורי אינם נזקקים לאישור ערכאה שיפוטית/דתית מסוימת. ואולם, הסכם ממון הוא כזה הנחתם בין אנשים המכירים היטב זה את זה, ויש לו השלכות בלתי מבוטלות על בני הזוג וכן על התלויים בהם ואף על יורשיהם. לכן, על מנת לוודא כי החותמים על המסמך עושים זאת מרצונם החופשי והטוב, ומבינים את המשמעויות וההשלכות, יש להגיש בקשה לאישור הסכם ממון לאחר נישואין. משרדנו המלווה את כל השלבים של עריכת הסכם ממון לאחר נישואין, יסייע גם בהגשת הבקשה לבית המשפט/בית הדין הדתי. לאחר מכן כל שנדרש מבני הזוג הוא להופיע בפני השופט/הדיין, ולאשר את הבנתם וחתימתם מרצונם הטוב והחופשי העל המסמך. אנו גם נלווה אתכם במהלך הדיון.

יש לציין כי במידה ובני הזוג עדיין לא נישאו, הרי שאין צורך לפנות אל בית המשפט או אל בית הדין הרבני. במקרים אלו, את מקומם תופס נוטריון, כלומר עורך דין בעל הסמכה והרשאה לעריכה, אישור ואימות של מסמכים אלו, ולכן התהליך שתואר לעיל נעשה במשרדנו עם עורך דין/נוטריון של המשרד.

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה

הסכם ממון מגדיר מהו הרכוש האישי שיוותר בידי כל אחד מהצדדים ללא חלוקה בעת פרידה, ולעומת זאת מהו הרכוש המשותף בו יתחלקו השניים. כמו כן, הוא צופה פני עתיד ומתייחס לנכסים שעשויים לעמוד לרשות בני הזוג, החל בזכויות הסוציאליות ועד לעסק, מוניטין ונדל"ן. לאור ההשלכות המשמעותיות על עתידכם הכלכלי בעת פרידה, ולאור מטרתו הברורה של ההסכם לאפשר התנהלות בטוחה ורגועה בקשר, חשוב מאוד לערכו עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. עורך הדין יידע לתת מענה נכון, הוגן, אובייקטיבי ונטול פניות, יידע להצביע על סוגיות ייחודיות שלכם כיום ובעתיד המצריכות פתרונות, לייעץ ולאפשר לכם להגיע למסקנות והחלטות מושכלות.

לפרטים נוספים על אישור הסכם יחסי ממון, לשירותי נוטריון ולעריכת ההסכם עם עורך דין מנוסה, פנו אל משרד עורכי דין ונוטריון רות גבריאל בטלפון 09-7443260.

コメント


bottom of page